Bird's eye view of Denton, 1900s. [Nebraska State Historical Society]